(Điều khoản này chỉ áp dụng cho Thẻ quà tặng Nâng hạng)